ALGEMENE VOORWAARDEN

De informatie op de site en in de producten van Roadmap2Independence zoals de Expert2BizzSchool, de Online Business Booster of de GratisOptimizePressTraining zijn voor informatieve doeleinden bestemd. Ik ben geen advocaat en geen accountant. Ieder juridisch of financieel advies dat ik geef is mijn opinie en gebaseerd op mijn ervaringen. Je moet altijd professioneel advies inwinnen voordat je handelt op hetgeen ik publiceer of adviseer. Ieder bedrag dat genoemd wordt op deze site of in de producten kan niet worden beschouwd als gemiddeld of gegarandeerd haalbaar. Deze bedragen kunnen voor iedereen verschillen. Gebruikers van deze site en de producten worden geadviseerd hun eigen onderzoek te doen als het aankomt op zakelijke beslissingen en alle informatie, producten, diensten die zijn geleverd onafhankelijk te laten toetsen door hun eigen gekwalificeerde professionals.

Diensten derden

Sommige links op deze site of in de producten zijn affiliate links en kunnen mij financieel voordeel op leveren. Het materiaal op deze site en in de producten kunnen informatie, producten en diensten van derde partijen bevatten. Deze derde partij materialen bevatten producten, diensten of meningen van de betreffende eigenaars. Dientengevolge kan ik niet aansprakelijk worden gehouden voor welk derde partij materiaal dan ook. Het vermelden van dergelijke derde partij materialen geeft geen recht op garantie door mij voor informatie, instructie, opinie, producten of diensten van deze derden. Het gebruik van deze derde partij materialen biedt geen garantie op succes en of verdiensten gerelateerd aan jou of jouw onderneming. Het vermelden van dergelijk derde partij materiaal is slechts een aanbeveling en een expressie van mijn eigen opinie over dat materiaal.

Reproductie

Niets van deze site of de producten mag worden gereproduceerd, verstuurd of verkocht in zijn geheel of in delen, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Alle trademarks en geregistreerde trademarks op deze site of in de producten zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Akkoord

Door gebruik te maken van deze site of de producten accepteer je dat ik of mijn bedrijven niet aansprakelijk zijn voor het succes of het falen van je ondermening of ondernemersbeslissingen gerelateerd aan de informatie op deze site of in de producten. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden dien je deze site en de producten ongemoeid te laten en de informatie niet te gebruiken.

Algemene voorwaarden

Op de levering van onze producten of diensten zijn de algemeen voorwaarden van KisStrategies van toepassing. De voorwaarden met de laatst vermelde datum zijn van toepassing. Deze voorwaarden staan vermeld op: http://kisstrategies.nl/algemene-voorwaarden/ Ter informatie wordt hieronder een kopie weergegeven van de algemene voorwaarden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene Voorwaarden van KisStrategies, gevestigd te Leiden Versie geldig vanaf 6 oktober 2015

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KisStrategies. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KisStrategies. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KisStrategies behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KisStrategies erkend. 1.4 KisStrategies garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KisStrategies bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van KisStrategies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KisStrategies geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief BTW (21% voor diensten, 6% voor goederen) tenzij anders is vermeld.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan KisStrategies heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KisStrategies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KisStrategies er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Indien sprake is van een digitaal product wordt de zichttermijn verlengd als vermeld bij de betreffende aanbieding. 4.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals online abonnementen van de door KisStrategies aangeboden bedrijven. Op laatst genoemde diensten, waarbij KisStrategies slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen en diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KisStrategies, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KisStrategies. KisStrategies houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2 KisStrategies respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 KisStrategies maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KisStrategies) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KisStrategies. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan KisStrategies schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door KisStrategies gegrond worden bevonden, zal KisStrategies naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KisStrategies en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van KisStrategies) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KisStrategies gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van KisStrategies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 KisStrategies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens KisStrategies in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KisStrategies en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KisStrategies zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KisStrategies slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van KisStrategies gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 KisStrategies kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen KisStrategies en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KisStrategies op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 KisStrategies behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van KisStrategies gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 KisStrategies is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KisStrategies alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 KisStrategies behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KisStrategies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien KisStrategies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 KisStrategies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 11.2 KisStrategies garandeert geen enkel succes of verdiensten op basis van geleverde diensten en trainingen. Elk juridisch of financieel advies is gebaseerd op onze eigen ervaring. De klant moet altijd professioneel advies inwinnen voordat de klant handelt op basis van hetgeen door KisStrategies of zijn medewerkers is gepubliceerd of geadviseerd. Ieder gesuggereerd te verdienen bedrag kan niet als gemiddeld worden beschouwd.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door KisStrategies aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KisStrategies zolang de afnemer de vorderingen van KisStrategies uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KisStrategies wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De door KisStrategies geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KisStrategies of een door KisStrategies aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KisStrategies haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KisStrategies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KisStrategies.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KisStrategies en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij KisStrategies er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.